วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
วิริเยน ทุขมจฺ เจติ
บุคคลร่วงทุกข์เพราะความเพียรคำขวัญนักเรียนดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชน
สีประจำโรงเรียนสีเขียว ดำ


วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


การศึกษาพันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษา
3. ปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ
7. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตลอดถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


เพลงมาร์ช
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งอนุบาลสวนผึ้งสถานศึกษา ก่อตั้งมาเพื่อสวนผึ้งถิ่นแดนไกลให้โอกาสสร้างความรู้สู่เด็กไทย เป็นผู้ให้และผู้สร้างนำทางมา* โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เป็นหนึ่งทางด้านการศึกษาก้าวนำวิชาการนานมา พึ่งพาแหล่งเรียนรู้จากชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมนำสุข ร่วมสนุกสนานกับการกีฬามุ่งนำคนสู่การพัฒนา พร้อมนำพาการศึกษาก้าวไกลเรียนเด่น (เรียนเด่น) เก่งกีฬา (เก่งกีฬา) มีมานะน้ำใจไมตรีสามัคคี กลมเกลียว เขียวดำแลเห็นเด่นไกล (*)เนื้อร้อง ทำนอง พฤกษ์ นาคะพันธ์